Александр Пушкин


ЦЫГАНЕ


Перевод на цыганский язык Николая Панкова


Опубликовано:

Пушкино А.С. Рома. - Москва, 1937. - 27 с.


"Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют"Иллюстрация к пушкинской поэме.

Рома годласа и джидэс

Пир Бессарабия лодэна.

Кэ лэнь [1] ёнэ ададывэс

Дрэ бэды шатры раткирэна.

Сыр рада лэнгро соибэн

Тэл болыбэн э чергэненца.

Машкир э роты ко урдэн,

Саво учякирдо цэргэнца.

Хачёла яг; чявэ, дая

Кэ шатры хабэна скэдэна,

Прэ фэлда сы змэкнэ грая,

Пал шатры о рычя псирэна.

Э фэлда сы джиды сари:

Пхари забота дрэ ири,

Тэ отлодэл, со скэдыяпэ,

Ясва, ромненгри гилори –

И о састыр джидэс мардяпэ.

Нэ окэ о рома сутэ,

Обухтылдэ сы тихимаса

И сы шундлэ екх о джюклэ,

Та грай рундя пхарэ годласа.

Яга сарэ мурдякирдэ,

Сы штыл саро, о чён кхэлэла

Дро болыбнытко учипэн,

Свэтоса шатры зачивэла.

Нэ екх пхуро нанэ суто,

Ко вангара ёв сы бэшто,

Притаткирдо ада ягаса,

Дра фэлда дур дыкхья пхуро,

Сави сы залыны росаса.

Э чяй пхурэскири тэрны

Гыя пир фэлда бельвеляса.

Сыклы тэ на явэл спхандляса,

Явэла ей; э рат тэрды, –

И сыгэс, сыгэс чён чюрдэла

Дуратуно да болыбэн;

Ёй угыя, ёй на явэла,

Шылёла чёроро хабэн.

Нэ окэ ёй. Палал шпэраса

Пир фэлда джала сыгэс рай;

Пхуро нанэ джиндло о раса.

„Мро дадо, ракирэла чяй,

Прилэ, мэ джява манушэса:

Дро прахи лэс нангэ латхьём

И кэ амэ прэ рат кхардём.

Ёв тэ явэл камэл ромэса;

Лэс захая тасаибэн,

Нэ лэскэ мэ ромны явава.

Алеко – лэскро кхарибэн;

Карик ками мэ лэса джява.

Пхуро

Мишто, дак ачпэ ко дывэс

Дрэ шатра амари; камэс

И длэнгэдыр ту яв амэнца.

Сыр ту камэс. Мэ скэдыно

По паш тэ роскэрав маро;

Ґалёв амэн и яв амэнца,

Уджин э воля чёрорэнца.

Уштэла-ж кхам прэ болыбэн

Дро дром уджяса урдэнэса.

Лэ пиро ди залэибэн:

Билав састыр, лэ кхэлыбэн,

Обджя гава пхурэ рычеса.

Алеко

Мишто.

Зэмфира

Явэла ёв миро:

Кон мандыр лэс отлэла?

Нэ рат явья... и чён тэрно

Взгыя, прэ фэлда шылало,

И соибэн шэро равэла.

Ачья дывэс. Пхуро псирэла;

Дрэ шатра сы сарэ сутэ.

«Ушты, Зэмфира, кхам уштэла,

Ушты, Алеко, нэ жэ, нэ!

Дывэс парно; выджян шатратыр».

Годласа мануша уштнэ,

Э шатры, урдэна екхатыр

Дро дром сы лэнца скэдынэ;

Дрэ мэнта скэдынэпэ кхэтанэ:

Рома пир фэлды джяна, джяна,

О ослэ прэ думо лыджяна

Чявэн, со бяда на джинэн,

Чяя, пшала, рома ромненца, –

Тырдэла шпэра екх сарэн;

Джиды э годла э гиленца,

Ровэла рыч и хачкирдэс

Э састырэнца тринскирэла;

Ягитка шматы рискирдэ,

Чявэ, пхурэ – сарэ нангэ;

Джюкэл ровэла и башэла,

Шундлэ волынка и урдэн;

Ничи нанэ спхандло цунгленца;

Екх джидыпэн дживэла лэнца,

Баро амэндыр дурипэн,

Адякэ дур ёнэ мулэндыр,

Сыр э гилы, яндлы хартэндыр.

Дукх э тэрнэстэ про ило,

Пхарэс прэ фэлда ёв дыкхэла,

И мэнька, со ило тырдэла,

На роскэдэла о тэрно.

Зэмфира лэскири явэла,

Адай никон на тасавэла,

И кхаморо пашыл джидэс

Лученца пэскирэ кхэлэла,

Со-ж лэстэ о ило ровэла?

Сави жэ дукх дандырла лэс?

Э забота на джинэла

Амаро чириклоро,

Хачкирдэс ёв на скхувэла

Прэ бэрша о кхэроро,

Рат сари дро вэш совэла;

Кхам устя дро лолыпэн,

Чирикло дэвлэс шунэла,

Чирикло пал багибэн.

Пало вэсна проурняла

Хачкирдо, лоло лынай,

Позднё осень, дыкх, лыджяла

Киндыпэн и шыл адай:

Сы пхаро о манушэскэ;

Отурняла чирикло

Пало синё морё пэскэ,

Кай дживэлапэ локхо.

Сыр чирикло э бикхэритко

Ёв, страдыно, локхэшэритко,

О кхэр тато ёв на джиндя

И ни кэ со на сыклыя,

Дрома сыс откэрдэ ваш лэскэ;

Саро прэ рат прилэлас лэс;

Уштэлас, и саро дывэс

Отдэлас дрэ васта дэвлэскэ.

И лэскирэ сутэ илэскэ

На сыс ни состыр трашанэс.

Лэс на екх моло притырдалас

Уче славакири чергэн,

Вавир жэ моло задыкхэлас

Забистырдо барвалыпэп;

Прэ ачядэ о манушэстэ

И блесковица чиндыя,

Нэ прэ ило мишто сы лэстэ –

Ни шыл, ни кхам на чиладя.

Ев на дыкхья, со дэлас лэскэ

Э судьба фрэнто, корори;

Нэ, дэвла, сыр яга кхэлэна

Тэл лэскри цыпа чёрори!

И сыр тринскирна, хачкирэна

Колын тэрнэскиро кхино!

Прэ бут, прэ длэнго-ль ачявэпа?

Нэвэс ґаздэнапэ, дыкхно.

Зэмфира

Мро лачё, на тангинэса,

Со нашадян дро джиибэн?

Алеко

Со ж чюрдыём?'

Зэмфира

Нэ, ту полэса:

Барэ о форья, манушэн.

Алеко

Тэ тангинэс? Коли б джинэсас,

Коли б годяса ухтылэсас

Форитко джиибэн пхаро!

Дро барунэ гонэ дживэна,

Кхамитко вэсна на дыкхэна,

Дывэс духмяно наджиндло;

Ладжяса камлыпэн традэна,

Зорьякэ здэна э шэрэ,

Годы хаськирна, пэс бикнэна,

Мангэиа пэнты, та ловэ.

Со чюрдыём? Сабнытко сэндо,

Иль дылыно хохаибэн,

Или фэлы [2] пхари и фрэнто

Иль барвало ладжяипэн.

Зэмфира

Одой барэ кхэра сы лэндэ,

Одой сарэ миштыпэна,

Кхэлыбэна и хабэна

И гожо урибэн чяендэ!

Алеко

Кэ со форитко миштыпэн,

Коли пхаро одой илэскэ?

Чяя... Дрэ тутэ камлыпэн

Бутыр. Нанэ о урибэн,

Нанэ джиндлэ тырэ муескэ

Мутя и гожа мирикля!

Нэ на парувпэ, тут мангава!

А мэ... ман бахт бари латхья,

Мэ вэко туса продживава.

Пхуро

Камэс амэн, нэ бияндло

Ту сан дадэндыр барвалэндыр,

И ту спрастаса э фэлдэндыр.

Полэ, дрэ нэга сан сыкло.

Амэндэ чястэс взрипирэнас,

Сыр крали збичядя екхэс

Кай амарэ лодэнас [3]

(Джиндём шукар мэ чёрорэс,

Нэ бистырдём, сыр лэс кхарэнас.)

Ёв э бэршэнца пхурия,

Тэрно ж пир ковлыпэн илытко:

Ёв бут лаче гиля джиндя

И глос, сыр кхэлыбэн панитко.

И покамнэ сарэ пхурэс.

Пиро Дунаё ёв лодэлас,

На чилавэлас никонэс,

Сарэн гиленца притырдэлас.

Пхаро сыс лэскэ тэ дживэл,

Э зор и страх сыс сыр чявэндэ;

Пэс зор на сыс тэ чяравэл,

Ёв про васта сыс манушэндэ.

Коли о мразэ зоралэс

Ґаздэнаспэ э балваленца,

Приучякирнас э мехэнца,

Э свэнтонэ ёнэ пхурэс.

Пал джиибэн на думинэлас,

Ни сыр кэ ёв на сыклыя;

Вышутимо, парно псирэлас,

И прэ дэвлэстэ ракирдя,

Со холимо ёв, тасавэла;

Дужакирдя, коли зракхэла.

Э черорэстэ ди рундя,

Псири пир брэго дунаитко,

Киркэ ясва ёв са чидя

Пал джиибэн, пало форитко,

Мангья дрэ мэнта марибнытко,

Собы прэ юго слыджинэ

Кхинэс э чюжонэ пхувьятыр, –

Ёв и муло дрэ зор нанэ

Та откхинёл ядай бидатыр.

Алеко

Прэ со мэкьян ту трэ чявэн,

О Римо, зоралы держава?

Пхэн ту, кон багандян дэвлэн,

Нэ пхэн жэ, со сы пэстыр слава?

Могильно гуло, шарибэн,

Саво прастала екх екхэндыр

Или тхувитконэ шатрэндыр

Калэ ромэскро пхэныбэн?

Нэ трито бэрш гыя. Лодэна

Шатрэнца чёрорэ рома,

Сарэ ромэн шукар прилэна,

Лэн лач латхэла дро дрома.

Алеко свэто чюрдыя,

Ёв розачьяпэ заботэнца,

На тангинэла акана,

Лодэла кхэтанэ ромэнца,

Ёв и ири на спарудэпэ,

Бэрша прэ лэстэ на пхэндлэпэ,

Романыпэн ёв прилыя,

Фэлдытко джиибэн камэла,

Ёй пал буты на думинэла,

Чиб чёрори ёв ґалыя.

О рыч нашло э берлогатыр

Космато гостё ко рома,

Пиро гава дрэ риг фэлдатыр

Пашыл молдавска о кхэра,

Прэ манушэндэ, со ракхитко

Тэрдэ адай, кхэлдя, рундя,

Састыр прэ пэстэ рискирдя.

Змэки пэс прэ дэсто дромитко,

Дрэ бубно кхэлла о пхуро,

Алеко о рычес лыджяла,

Зэмфира манушэн обджяла

Пал дыибэн э чёроро;

Нэ окэ сыго рат явэла,

Скэдэна чёроро хабэн;

Саро сы штыл, пхуро совэла...

Тэрдо дрэ шатра штылыпэн.

Пхуро про вешнё кхам татёла,

Кэ куна чяй тэрны бэшлы,

Багала ёй нэви гилы,

А Алекостэ муй парнёла.

Зэмфира

Ром пхуро, холямо,

Чин ту ман, тхов дрэ яг:

На дарава чюри,

На дарава э яг.

На камам зоралэс,

Тэ слыджяв тут пхаро,

Э ваврэс мэ камам,

И мэрава камлэс.

Алеко

Пирьяч ту, тут мэ на шунава.

Мэ дика на камам гиля.

Зэмфира

Камэс иль на? Мэ на родава!

Багава мэ пал пэстэ ла.

Чин ту ман, тхов дрэ яг;

Запхандло сы ило;

Ром пхуро, холямо,

Гарадо сы камло.

Нанэ вэсна тэрны,

Нанэ кхам хачкирдо;

Ёв на дарла ничи!

Ёв тэрно и вкамло!

Чямудём зоралэс

Мэ дрэ рат-калыпэн,

И сандямпэ одой

Прэ тыро пхурипэн!

Алеко

Ухтылла жэ, саро полава...

Зэмфира

Багаибэн миро джинэс?

Алеко

Зэмфира!..

Зэмфира

Тукэ мэ багава.

Ту холясов, коли камэс.

(Джяла и багала: «Ром пхуро» и ад. дур)

Пхуро

Ада гили джиды амэндэ,

Стходы дрэ амарэ бэрша,

Багалапэ машкир ромэндэ

Дрэ шатры амарэ ґара.

Пир фэлда дро Кагуло [4]

Бут молы э дрэ зимнё рат

Багалас гожо Мариула

Э тыкнэ чяса пашыл яг.

Э дрэ мири годы бэршэндыр

Рикирлапэ саро пхарэс, –

Ёй екх сарэ шундлэ гилендыр

Вчиндяпэ мангэ зоралэс.

Э рат; сы штыл, чёнэса

О болыбэн розуридо,

Пхуро э чяса джянгадо.

«Мро дадо, трашано сы лэса:

Пошун, сыр пирдал соибэн

Лэс тасавэла роибэн».

Пхуро

Яв штыл, Зэмфира; ёв совэла.

Мануш екх русско ракирэла:

Со э раты кя зоралэс

О ди сутэстэ тасавэла

Мулэнгро васт, а ко дывэс

Нашала. На трэби тэ дарэс.

Зэмфира

Мро дадо, лав миро кхарэла!

Пхуро

Дыкхно, ваш лэскэ ту саро,

И дро суно ёй тут родэла.

Зэмфира

Лэс на камэл ило миро,

Пхаро сы, лэстыр ди шутёла...

Нэ штыл! Шунэса кхарибэн?

Нэвэ лавэса ёв хачёла.

Пхуро

Конэскро лав?

Зэмфира

Екх роибэн,

Хрипинэ, марнапэ данда;

Мэ джянгавава лэс.

Пхуро

Ивья,

Нашты суно тэ рострадэс;

Уджяла.

Зэмфира

Ёв порисия;

Ёв кхарла ман, дыкх, дыкх, устя.

Мэ джява, трэби тэ вздыкхэс.

Алеко

Нэ кай ту санас?

Зэмфира

Мэ – дадэса.

Со ту дро соибэн дыкхьян?

Савэ сан трашанэ сунэса

Замэнчиндло. Ман трашадян:

Ту зоралэс мардян дандэнца

И ман кхардян.

Алеко

Мэ тут дыкхьём,

Дыкхьём, со хай амэнца...

Мэ даранэ сунэ дыкхьём.

Зэмфира

На трэби тэ патяс сунэнгэ.

Алеко

Мэ на патява акана

И ни савэ гудлэ лавэнгэ

И ни тырэ илэскэ, на!

Пхуро

Палсо, нагодьваро тэрно,

Палсо ило и рат хачёла?

Чяя, сыр лулудя [5] лолёна,

Мануш нанэ адай спхапдло.

Пирьяч; ясвин тут хаськирэла


Мро дадо, ёй ман на камэла.

Пхуро

Тэрны ей; ракх жэ пэс,

Три дукх нанэ спхандлы годяса:

Э чяй камэла кхэлыбнаса,

А ту камэс дрэван пхарэс.

Подыкх, сыр чён псирэла

Пир болыбнытко учипэн,

Сыр прэ саро джидо чивэла

Екхэс свэтытко миштыпэн.

Сыр гожэс кхэлла болыбэнца,

Сыр укэдэла барвалэс,

Нэ окэ закхэлдя тученца,

И адатхыр тырдэла лэс.

Кон штэто лэскэ сыкавэла,

И выпхэнэла: нэ тэрдёв!

Кон тэрнэ чякэ выпхэнэла:

Ко екх илэса ту хачёв?

Ракх пэс!

Алеко

Сыр зоралэс ёй ман камэлас,

Сыр ёй змэки шэро камлэс,

Коли пашыл сыс тихэс и мулэс,

Мардэ ратитка пробэшэлас

Ёй кхэлыбнытко и джиды!

И на екхвар камлэ лавэнца

Иль хачкирдэ уштэнца

Пхари илытко дукх мири

Дрэ мэнта мачдыр протрадэлас!

И сож? Зэмфира сыр мулы!

Мири Зэмфира на камэла.

Пхуро

Пошун роспхэныбэн миро,

Пириджиндём со кокоро.

Ґара, коли пал э Дунаё

Сыс биды бут, и трашанэ, —

Тогда на трашадя москалё [6]

(Дукх пхураны ґаздава мэ).

Амэ дарасас султаностыр,

Буджяко [7] рикирдя паша

Э зоралэ Акерманостыр [8] —

Ило и зоралэ васта

Хачёнас мандэ э радаса,

Э крэнца бал парныпнаса.

Сыс гожынька чяя тэрнэ,

Нэ ди сыс залыно екхаса

Камьём, сыр кхам мэ, зоралэс,

И сыго ла кхардём ромняса

Эх, тэрныпэн миро пхарэс

Ухтя пынэ чергэнорьяса,

Бэрша ж, спхандлэ камаибнаса

Екхатыр проухтлэ: чёна

Джиндям камлэс Мариуласа.

Ко Кагулоскирэ паня

Ромэнца екхвар удыкхьямпэ;

Амэнца шатры ростходэ, –

Пашыл амэнца раткирдэ, –

Екхэ чярэстыр чярадямпэ.

Рома нашнэ прэ трито рат,

Чя ачядя ромны ко дад,

А кокори настя пал лэндэ.

Суто саро сыс; штыл амэндэ,

Э зоря джянгадя; устём,

Дыкхава — ла нанэ, кхардём –

Никай нанэ; рундя Зэмфира,

И мэ мэкьём ясва. Адай

На чиладя никон дрэ миро

Ило миро, и ни екх чяй

На рикирдя э дума пэстэ,

Соб тэ явэс э чюрдынэстэ, –

Мэ рада на дыкхьём бутыр.

Алеко

Палсо на традыян и сыр

Адай дро дром сарэнгэ лэнгэ:

И хоханякэ и чёрэнгэ

О дро илэ на замардян састыр?

Пхуро

О тэрныпэн локхэс урняла;

Кон зарикирла о илэ?

Э бахт илэскири проджяла;

Со сыс, — на удыкхава мэ.

Алеко

На, мэ адякэ на змэкавас,

О право пэскиро джином;

Мэ бы адай затасадём.

Э на!.. прэ морё мэ латхавас,

Мэк вэрго сыс суто б одой,

Мэ совлахава, со ґэрой

На отачья бы э вэргостыр, –

На упрастандыя б морёстыр;

Мэ на явэл зоралыпэн –

Са екх сы, годла ёв ґаздэлас –

Затасавэлас мро сабэн.

И длэнго мандыр годла лэлас

Тэ выкхарэл о гудлыпэн.

Тэрно ром

Инкэ екх моло ман чямудэ!

Зэмфира

Ухтылла: ром мро холямо.

Тэрно ром

Екх молыцо, и мэ уджява.

Зэмфира

Ачяв, явэла ром миро.

Тэрно ром

Нэ ж пхэн, коли тут удыкхава?

Зэмфира

Сыр захачёла э чергэн,

Кэ бэрга, надур гарадэнца...

Тэрно ром

На явэла! Екх хохаибэн

Зэмфира

Ёв джяла – наш. Дак ту явэса!..

Суто Алеко. И годы

Пхари патрин обухтылэла;

Годласа ёв устя раты,

Холяса пзскро васт чюрдэла,

И со жэ?... дрэ да страх бари

Екх шылыпэн пашыл шунэла.

Ромны сы дур, ёй сы нашлы...

О дёса ёв устя; шунэла...

Сы штыл, о страх лэс закэдэла,

Дрэ лэскро рат и яг и шыл.

Уштэла ёв, шатратыр джяла

Ко урдэна; холяса сала;

Саро сы тихэс; фэлда – штыл;

Чён пал э тучя гарадяпэ,

Чергэн чюрдэла яг тыкно,

Пир роса дром пхарэс дыкхно,

Дурал пал бэрга тырдыяпэ:

На урикирла лэс ничи

Дро дром пир шпэра холямы

Могила, со пашыл дромэса,

Э дурипнастыр парныя,

Ёв одорик замэнчиндлэса

Кхинэ ґэра сыг лыджия.

Чянга дрэ лэстэ тринскирдёна

Ёв джяла... со-да... соибэн?..

Екхатыр лэскэ сыкадёла:

Э тень... вавир... ракирибэн

Ко дром прэ чюрдыны могила.

1 глос

Ячэн.

2 глос

Инкэ!

1 глос

Лачё, ухтылла!

2 глос

Нэ ачпэ манца ко дывэс.

1 глос

Нашты.

2 глос

Ту трашанэс камэса.

Екх мэнта!

1 глос

Ту ман хаськирэса.

2 глос

Екх мэнта!

1 глос

Ту, ґалёв, джинэс.

Уштэла...

Алеко

Джянгадэ ромэс.

На трэби тэ прастас тумэнгэ;

Шукар ко гробо и дуенгэ.

Зэмфира

Мро пшал, наш сыгыдыр!

Алеко

Тэрдёв!

Карик и ту и ёв? Пасёв!

(Марла чюрьяса)

Зэмфира

Алеко!

Тэрно ром

Хаськирдя... Мэрава!

Зэмфира

Алеко, хаськирэса лэс!

Подыкх, ту зачидо ратэса.

Со ту кэрдян?

Алеко

Ничи! Пхарэс?

Нэ со ж, чямудэпэ ту лэса!

Зэмфира

На сан ту мачгэ трашано!

Трашаибэн мэ на дарава,

Умарибэн на тангинава!

Алеко

Дак мэр!

(Мэкья чюрьяса)

Зэмфира

Мэрава, сыр камло.

Востоко, зачидо кхамэса,

Кхэлдя. Алеко сыс бэшло

Чюрьяса; обчидо ратэса

Прэ бар, кай гарадо муло.

Паш лэстэ сыс муло муляса;

Муеса вэрго трашано;

Рома дрэ мэнька ангрустяса

Обкрэнцындлэ страхаса лэс;

Могила ганадэ ваш лэнгэ;

Явнэ ромня, соб тэ вздыкхэн,

Яндлэ чямудыпэн мулэнгэ.

Пхуро о ром пашыл бэстя

И прэ мулятэ ёв дыкхья

Замулыно пал хасинэндэ.

Лынэ о трупи, лыджинэ,

Калэ пхувьякэ придынэ

Тэрнэ ромэс тэрнэ ромняса.

Якха Алеко на змэкья

Ромэндыр. Нэ коли пхувьяса

Лынэ мулэн тэ зачивэн,

Ёв знико на дыя, змэкьяпэ,

Прэ чяр барэстыр зарадяпэ.

Адай лавэнца подгыя

Пхуро: „Ачяв амэн! – пхэндя, –

Сам дика, дур э законэндыр,

Амэ сам дур, соб тэ марас,

Дур о ратэстыр и ясвэндыр;

На ласа туса тэ дживас.

На бияндло ваш дико доля,

Родэса пэскэ только воля,

Амэнгэ ту сан трашано.

Сам даранэ, ковлэ илэса,

Уджя амэндыр, холямо!

Амэн забистыр, джя дэвлэса".

Пхэндя, и адалэ лавэса

Злынэпэ сыгэс о рома

Э даранэ ада фэлдатыр.

Дро дром саро захасия,

Нэ екх урдэн дыкхно стронатыр,

Ёв э цэргаса обмардо,

Тэрдо дрэ штэто холямо.

Адякэ сы, коли ивэса,

Туманнонэ о дивэсэса

Скэдэлапэ фэлдэнгири

Э стая чириклэнгири,

Прэ юго собы тэ чюрдэспэ,

Нэ екх вэргоса подмардо

Банго мэнькаса тэ ачеспэ,

Змэки э крыло дукхано.

И дро урдэн никон ратяса

Э ко дывэс на засутя,

Никон дрэ шатра э ягаса

Калы бельвель на традыя.


Эпилого

Ада гилякирэ зорьяса

Уштэна рипирибэна,

Ґаздэнапэ э патриняса

Пхарипэпа, миштынэпа.

Дрэ одо риг, кай э холяса

Баро о марибэн гыя,

Кай русско грани э зорьяса

Э Стамбулоскэ сыкадя,

Кай орло пхурано кралитко,

Джидо славаса, кхэлыбнытко,

Дыкхьём мэ машкир о дрома,

Кай мануша ґара мардэпэ,

Сыр урдэнэнца тырдынэпэ

Судьбаса пхагирдэ рома.


Пал бибутякирэ ромэндэ

Дрэ фэлды чястэс мэ псирдём,

О чёроро хабэ лыём,

Пашэ яга сутём мэ лэндэ.

Дромэнца насыгэс псири,

Камьём гиля мэ тэ шунав,

И Мариула – гудло нав

Сыс длэнгэс дрэ годы мири. [9]

Нэ бахт нанэ машкир тумэндэ,

Вэшытка чёрорэ чявэ!

Тэл шатры рискирдэ ромэндэ

Дживэна о пхарэ сунэ,

И урдэна лодэипнытка

Нангэ э фэлды на зракхнэ,

Издрана биды манушытка

И зракхибэн никай нанэ.

Текст подготовил: В.В. Шаповал


1. Южнонэ ромэндэ лэнь – рэка.

2. Фэлы – петля.

3. Адай ракирлапэ пал римсконэ поэтосктэ Овидиёстэ. Ёв збичядо дро 9 бэрша жыко амаро летоисчислениё императороса Августоса дро форо Томы, пашыл Дунаёскиро устьё.

4. Кагуло - лево Дунаёскиро притоко дрэ Бессарабия.

5. Лулуди - цвэты. Адава лав сы зракхно южнонэ ромэндэ.

6. Москалё – русско (кошыбнытко лав).

7. Буджяко — южно Бессарабиякири чясть. Беccарабия сыс Турцыякири.

8. Акерман — крепость дрэ Бессарабия.

9. Пал бибутякирэ ромэндэ... - О котор, саво на сыс пирилыджино кай Панково.


"Цыганские палатки". Рисунок А.С.Пушкина. 1824 год.
Made on
Tilda